FI / EN

Visuaalisen viestinnän suunnittelija?

Visuaalisen viestinnän suunnittelijat ovat kuvallisten viestintäammattien harjoittajia: graafisia suunnittelijoita, kuvittajia, markkinointiviestinnän ja sähköisen kuvaviestinnän suunnittelijoita, lehtien ja kirjojen ulkoasusuunnittelijoita, alan opettajia ja tutkijoita. Graafinen suunnittelija toimii asiakkaan toimeksiannosta yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Työn lopputulos julkaistaan yleensä joukko- ja kohdeviestimissä.

Työpaikat

Graafisen suunnittelun toimistot, mainostoimistot, viestintätoimistot, digitoimistot, lehdet, kustannustalot, televisio, yritykset, yhteisöt, valtio ja kunnat. Tavallinen tapa työllistyä on perustaa oma yritys.

Yritysgrafiikka: yritysten ja yhteisöjen ilmeiden, verkkosivujen, viestintä- ja tiedotusmateriaalin suunnittelu (graafinen suunnittelija, digisuunnittelija, AD, luova johtaja)

Julkaisugrafiikka: kirjojen ja lehtien ulkoasusuunnittelu ja tuottaminen painettuun ja sähköiseen mediaan, kuvajournalismi ja informaatiografiikka (AD, graafinen suunnittelija, taittaja)

Mainonnan suunnittelu kattaa markkinointiviestinnän luovan suunnittelun eri medioihin. Tuote- ja palvelubrändien rakentaminen sekä niiden identiteettien vahvistaminen (Art Director, AD-assistentti, tuotanto-AD, graafinen suunnittelija, luova johtaja)

Kuvittaminen on taiteellista työskentelyä, jota sisältyy julkaisujen, mainonnan ja yritysilmeiden graafiseen suunnitteluun. Merkittävä rooli suomalaisen lastenkirjallisuuden, animaatioiden ja sarjakuvataiteen tuottamisessa (kuvittaja, graafinen suunnittelija).

 

Alan koulutus

Graafista suunnittelua voi opiskella Suomessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa. Grafiaan hyväksytään juniorijäseniä alan korkeakouluista.

Alaa voi opiskella Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa median laitoksella sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa, ja suorittaa taiteen kandidaatin tutkinnon (TaK) ja taiteen maisterin tutkinnon (TaM). Korkeakouluopinnot mahdollistavat opintojen jatkamisen aina taiteen tohtoriksi saakka.

Ammattikorkeakoulussa graafisia suunnittelijoita valmistuu tutkintonimikkeellä medianomi (AMK) viestinnän koulutusohjelmasta. Tämän lisäksi Turun ammattikorkeakoulun mainonnan suunnittelun linjalla voi opiskella art directoriksi tutkintonimikkeellä medianomi (AMK).

Varsinaiset graafisen suunnittelijan ammattiin tähtäävät ammattikorkeakoulut ovat:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Vantaalla, Kymenlaakson amk Kouvolassa, Lahden amk:n Muotoiluinstituutti, Oulun amk, Tampereen amk ja Turun amk:n mainonnan suunnittelun linja. Ruotsinkielistä alan ammattikorkeakoulutusta tarjoaa Novia Pietarsaaressa. Lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelmassa voi suuntautua graafisen muotoiluun.

Lisätietoa alan koulutuksista löytyy Opintopolku.fi -palvelusta. 

Hinnoittelu

Graafinen suunnittelija ja kuvittaja on oman alansa ammattilainen ja erikoisosaaja, jolla on tekijänoikeus työhönsä. Hän omistaa originaalin eli alkuperäiskappaleen tai/sekä tietokoneella tehdyn tiedoston, johon hänellä on tekijänoikeus. Toimeksiantajalle myydään käyttöoikeus, jonka laajuus määritellään kirjallisesti ennen työn aloittamista.

Graafisen suunnittelijan ja kuvittajan työn hinnoittelu koostuu erilaisista työvaiheista, kuluista ja kustannuksista. Eri työvaiheita ovat graafisen suunnittelun osalta mm. toimeksiantajan kanssa käytävät neuvottelut, matkakulut, konsultointi, aineiston hakeminen ja kokoaminen, digitaalisen materiaalin mm. kuvatiedostojen siirto ja muokkaus, varsinaisten sivujen suunnittelu, korjaukset, printit ja painovalmiin materiaalin lähettäminen.

Kuluja ja kustannuksia ovat mm. työhuone, sähkö- ja puhelinkulut, työvälineet ja kalusteet,  tietokone, oheislaitteet, ohjelmistot, päivitykset, laajakaista, materiaalikulut, työhuoneen pöydät ja tuolit, siivous, lähetti, tietokonehuolto ja ylläpito, ammattilehdet ja kirjallisuus, ennakkoverot, oma koulutus, opintomatkat, lakisääteiset eläkemaksut, vakuutukset, graafisesta suunnittelusta ja sen toteutuksesta alv +24%, josta voi vähentää omien kulujen alv:n.

Edellä mainitut kulut ovat freelancerille suuri erä maksuja, jotka sisältyvät työn hinnoitteluun. Vuositasolla pitää laskea, miten paljon kuluja työ sisältää – ottaen huomioon lomat, koulutuksen ja sairauspäivät. Vuositason summasta lasketaan kuluista koostuva kuukausittainen osuus. Työhön käytettävän tuntimäärän arvioinnin graafinen suunnittelija harkitsee itse. Toimeksiannosta aiheutuvat kustannukset sisällytetään kokonaispalkkioon. Toimeksiantajan peruuttaessa tai keskeyttäessä toimeksiannon freelancer on oikeutettu tehdyn työn ja kulujen korvaukseen. Huomaa, että luova suunnittelu kuuluu myös työaikaan.

Työstä on hyvä tehdä aina kirjallinen tarjous tai sopimus ennen sen aloittamista. Sähköinenkin tarjous on sitova, kun siihen on saatu hyväksyntä toimeksiantajalta.

Freetyön palkkiolaskuri

Katso myös Heikki Jokinen: Graafikon tuoreet eväät (2009).

Työsuhteisille: Markkinointiviestinnän palkkasuositukset löytyvät osoitteesta www.mamary.fi/palkkasuositukset.

Esimerkkejä sanoma- ja aikakauslehden graafisen suunnittelun hinnoittelun perusteista
Tarjouksessa, sopimuksessa tai laskussa on hyvä eritellä eri työvaiheet. Rutiinitöistä käytetään alempaa tuntiveloitusta ja vaativasta, uutta luovasta graafisesta suunnittelusta ja kuvituksesta korkeampaa tuntiveloitusta. Tuntiveloituksen perustana on koulutustaso, ammattimaisen osaamisen laatu ja työn vaikeusaste.

Kokonaishintaan vaikuttavia muuttujia:

- Tekijänoikeuskorvaukset arvioidaan käytön laajuuden mukaan.
- Korvauksiin vaikuttavat lehden koko, levikki, mahdollinen yksinoikeus, julkaisukertojen ja -muotojen määrä, julkaisualue, kesto jne.
- Kiire- ja/tai viikonlopputilaus sekä tekijän kokemus ja osaaminen nostavat hintaa.

Esimerkiksi päälogon suunnitteluun ja hinnoitteluun vaikuttavat lehden koko ja levikki. Suurilevikkisen aikakaus- tai sanomalehden päälogon suunnittelussa arvioidaan logon näkyvyys- ja markkinointiarvo. Pienten lehtien päälogon hinta lasketaan käytettyjen suunnittelutuntien mukaan.

Esimerkiksi lehden palstalogojen ja vinjettien suunnittelu arvioidaan erikseen suunnittelutuntien mukaan tai niille määritetään kokonaishinta.

Ulkoasusuunnittelun ja toteutuksen hintaan lisätään aina arvonlisävero 24 %. Logot, vinjetit ja kuvitukset ovat tekijänoikeuden luovutuksina alvittomia. Alv lisätään, jos niitä käytetään mainostarkoitukseen.

Uudelleenjulkaisusta veloitetaan 50% alkuperäisestä hinnasta.

Freelance-graafikolla on oikeus käyttää omaa nimeä suunnittelemansa sivun yhteydessä. Toistuvassa toimeksiantosuhteessa olevan graafikon nimi merkitään "apinalaatikkoon". Tämä on tärkeä muistaa tekijän moraalisten oikeuksien toteutumiseksi.

 

Toimeksiantosopimus

Lataa Toimeksiantosopimus täältä.

 

Neuvoja visuaalisen viestinnän ostajalle

Grafia haluaa näillä ohjeilla auttaa visuaalisen viestinnän palvelujen ostajia. Hyvä suunnittelu auttaa asiakasta saavuttamaan liiketoimintansa tavoitteita ja tehostamaan viestintäprosessejaan. Onnistunut suunnittelijan valinta on siten tärkeä osa yrityksen viestintästrategiaa sekä elinkaarta.

Tässä esitellyt mallit antavat ohjeita suunnittelukumppanin löytämiseen. Ne ottavat huomioon suunnittelupalvelun ostajan erilaiset ajankäytölliset ja taloudelliset lähtökohdat. Näissä suosituksissa suunnittelijalla tarkoitetaan yksittäistä suunnittelijaa tai suunnittelutoimistoa ja asiakkaalla suunnittelupalveluiden ostajaa tai tilaajaa. Grafia toivoo, että nämä ohjeet auttavat löytämään parhaan mahdollisen suunnittelijakumppanin!

I Suora tilaus

Vaivattomin tapa aloittaa yhteistyö on ottaa suoraan yhteyttä suunnittelijaan, pyytää tältä kustannusarvio ja tehdä työstä tilaus. Asiakas määrittelee itse valintakriteeristön. Suunnittelijan työnäytteet, kollegan suositus, tyyli, hintataso tai toimiva vuorovaikutus voivat olla riittäviä valintaperusteita – yhdessä tai erikseen.

Julkisella sektorilla mahdollisuudet ovat rajatummat. Useimmiten tarve kilpailuttamiselle syntyy jos tarjolla olevan työtehtävän kustannukset ylittävät hankintalain määräämän tason. Tässäkin tapauksessa on mahdollista tehdä suora tilaus ns. “taiteellisin perustein”. Työstä tehdään sopimus, jonka jälkeen suunnittelu ja toteutus voi alkaa.

II Suunnittelijoiden vertailu

Suomessa on laaja osaajaverkosto. Suunnittelijoiden verkkosivuihin tutustuminen auttaa hahmottamaan toimialaa. Vertailu vaatii työtä; muista erottuakseen alan toimijat voivat kertoa itsestään hyvin erilaisin tavoin. Hyvän suunnittelijan voi löytää myös keskustelemalla viestinnän ammattilaisten kanssa tai selailemalla vuosittain parasta suomalaista graafista suunnittelua ja mainontaa palkitsevan Vuoden Huiput -kilpailun vuosikirjoja.

Suunnittelijoiden aiemmat työt kertovat paljon heidän soveltuvuudestaan tehtävään. Useat lähettävät mielellään töitään näytille helpottaakseen päätöksentekoa. Työnäyte (esim. julkaisu) saattaa kuitenkin olla ainoa jäljellä oleva kappale ja siten erittäin arvokas suunnittelijalle.

Kun mahdollisia suunnittelijoita on valikoitunut sopiva määrä, kannattaa jokaisen kanssa sopia erillinen tapaaminen. Määrän rajaamisessa voi auttaa yksinkertainen pohdinta ”ehdinkö tapaamaan 5 vai 15 suunnittelijaa?”. Tapaamisten perusteella valitaan ne suunnittelijat joilta pyydetään kustannusarvio työn toteuttamisesta.

Kustannusarvioiden tekeminen vaatii aikaa ja perehtymistä. Jotta suunnittelija voi antaa työstään vertailukelpoisen arvion, täytyy asiakkaan antaa riittävän seikkaperäinen selostus suunnittelutehtävästä.

Julkisella sektorilla toimivilla asiakkailla voi olla lisäksi muita vaatimuksia, kuten selvitys edellisten tilikausien tuloksista ja luottokelpoisuudesta. On joka tapauksessa tärkeää, että valintakriteeristö painotuksineen käy selvästi ilmi. Mikäli kriteeristöä halutaan muuttaa kesken prosessin, on kaikille kustannusarviovaiheessa mukana oleville annettava mahdollisuus vastata uudistuneisiin toiveisiin.

Kun on tutustunut hyvin suunnittelijoiden käden jälkeen, vuorovaikutuksen sujuvuus on tapaamisissa testattu ja kustannusarvion avulla saatu selvyys hintatasosta, on päätöksenteko helpompaa. Kun suunnittelija on valittu, työstä tehdään sopimus, jonka jälkeen suunnittelu ja toteutus voi alkaa. On hyvien tapojen mukaista antaa kaikille valintaprosessiin osallistuneille kirjallinen selvitys valintaperusteista.

III Suunnittelukilpailut

Suunnittelijan löytämiseksi voi järjestää myös suunnittelukilpailun. Hyvin järjestetty kilpailu palvelee asiakasta ja samalla kehittää suunnittelualaa positiivisella tavalla. Grafia suosittelee, että kilpailun avulla löydetyn suunnittelijan kanssa tehdään sopimus työn toteuttamisesta.

Kilpailu on kustannuksiltaan usein suoraa tilausta kalliimpi ja aikaa vievempi vaihtoehto. Hyödyt voivat olla kustannusten arvoisia; kilpailun avulla saatetaan löytää erinomainen ratkaisu – sekä suunnittelijakumppani, jonka kanssa parhaimmillaan alkaa pitkä yhteistyö.

Kilpailuun osallistuvien kuuluu tietää, ketkä tekevät lopullisen valinnan ja millä kriteeristöllä. Selkeästi määritellyt tavoitteet tuottavat parempia ehdotuksia.

Kilpailun tuomaristoon kannattaa valita asiakkaan päätöksenteosta sekä viestinnästä vastaavia ihmisiä. Jotta lopputulos on laadullisesti korkeatasoinen, tuomaristoon tulee kutsua myös ulkopuolinen, ansioitunut suunnittelija. Grafia voi auttaa kilpailun järjestäjää suunnittelijan löytämisessä.  Ulkopuolisten tuomareiden korvaus työstään on noin kolmannen palkintosumman verran.

Myös kilpailussa hävinneillä osapuolilla on tekijänoikeudet omiin töihinsä. Mikäli asiakas haluaa käyttöoikeudet kilpailun aikana tehtyyn työhön, asiasta täytyy sopia erikseen.

Kilpailuista on olemassa kaksi erilaista mallia: Kutsukilpailu ja Avoin suunnittelukilpailu.

IIIa Kutsukilpailu

Nimensä mukaisesti kutsukilpailuun pyydetään muutama suunnittelija tekemään ehdotus luovasta ratkaisusta. Päätös suunnittelijakumppanista tehdään näiden ehdotusten perusteella.

Kutsukilpailun järjestämisessä kannattaa huomioida kutsuttavien suunnittelijoiden / suunnittelutoimistojen resurssit suhteessa kyseessä olevan työtehtävän laajuuteen. Kilpailuun mukaan kutsuttavien valinnassa voidaan käyttää kohdissa I & II esiteltyjä keinoja. Jokaisen osallistujan kanssa kannattaa sopia tapaaminen, jossa käydään läpi kilpailun tavoitteet ja tarpeet. Jotta lähtöasetelma on kaikille osallistujille samanlainen, on heille tarjottava yhtenäiset mahdollisuudet tavata asiakas.

Kutsukilpailussa jokaiselle osallistuvalle on annettava tehdystä työstä samanarvoinen korvaus. Palkkion suuruus suhteutetaan tehtävään, johon suunnittelijoilta pyydetään ratkaisua. Grafia auttaa mielellään palkintojen ja palkkioiden määrittelyssä. Jotta kustannukset eivät nouse asiakkaalle kohtuuttomiksi, ehdotus kannattaa tilata vain noin kolmelta, tai enintään viideltä, suunnittelijalta. Kun suunnittelija on valittu, työstä tehdään sopimus, jonka jälkeen suunnittelu ja toteutus voi alkaa.

IIIb Avoin suunnittelukilpailu

Suunnitteluratkaisua voidaan etsiä julistamalla avoin kilpailu tarjolla olevasta työtehtävästä. Hyvin toteutettuna tämä kilpailumuoto kannustaa uusia luovia kykyjä osallistumaan. Osallistujat voidaan rajata työtehtävän vaatiman ammatin tai koulutuksen mukaan – tai kilpailu voi olla avoin koko kansalle.

Osallistujien rajaus, palkinnon suuruus ja tuomariston kokoonpano vaikuttavat kilpailun osallistujamäärään ja tasoon. Ilman aitoa vuorovaikutusta suunnittelijan ja asiakkaan välillä voi käydä niin, että osallistuja keskittyy muotoon, eikä asiakkaan kannalta strategisesti perusteltuihin ratkaisuihin. Siksi avoimessa kilpailussa on tärkeää, että tehtävänanto on kuvattu perinpohjaisesti.

Avoimessa suunnittelukilpailussa on oltava rahapalkinto. Palkintosumma suhteutetaan tehtävään työhön. Kilpailun ensimmäinen palkinto on yleensä määrältään saman verran kuin toinen ja kolmas palkinto yhteensä (esim. ensimmäinen palkinto 50%, toinen 35% ja kolmas 15%). Kun suunnittelija on valittu, työstä tehdään sopimus, jonka jälkeen suunnittelu ja toteutus voi alkaa.

 

Tilaa Visuaalisen viestinnän hankintaopas

Grafian julkaiseman kirjan Sitä saa mitä hankkiiVisuaalisen viestinnän hankintaopas tavoitteena on edesauttaa visuaalisen viestinnän reilun kauppatavan syntymistä ja saattaa ilmaista suunnittelutyötä edellyttävät kilpailutukset historiaan. Pyrkimyksenä on saada suunnittelun ostajat paremmin tietoiseksi hyvän suunnittelun mekanismeista ja toisaalta saada suunnittelijat ymmärtämään ostajan käytäntöjä ja tarpeita. Kirjan on kirjoittanut Heikki Jokinen, kuvittanut Anja Reponen ja ulkoasusta vastaa Arja Karhumaa.

Voit tilata oppaan veloituksetta Grafiasta: grafia@grafia.fi

Lataa PDF-versio oppaasta.

 

Tekijänoikeus

Grafia valvoo jäsentensä tekijänoikeuksia ja toimii alan lainsäädännön kehittämiseksi edustamalla jäsenistöä ammattikuntana ja antamalla lausuntoja sekä neuvottelemalla näiden etujen puolesta. Grafia on Kopioston jäsen. Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja jakaa valokopioinnista keräämänsä korvaukset alan järjestöille, tekijöiden luovuttamien Kopiosto-valtakirjojen suhteessa. Grafia pyrkii vaikuttamaan myös yleiseen ja jäsenten asiakkaiden tietoisuuteen tekijän- ja sopimusoikeudesta.

Tekijänoikeuslaista
Lain mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseensa.

Mikä tahansa kirjallinen tai taiteellinen teos voi saada tekijänoikeuden suojaa, jos se on omaperäinen ja itsenäinen. Teoksen käyttötarkoituksella tai taiteellisella tasolla ei ole merkitystä suojan saamisen kannalta. Merkitystä ei myöskään ole sillä, millä tekniikalla tai materiaalilla teos on toteutettu. Esimerkiksi kuvaa koskevat tekijänoikeuden säännöt suojaavat niin kirjaan painettua kuin internet-sivulla olevaa kuvaa.

Suojattuja teoksia voivat olla esimerkiksi:

- kirjat
- lehdet
- maalaukset
- valokuvat
- elokuvat
- kartat
- tietokoneohjelmat

Tekijänoikeus suojaa teoksen ulkomuotoa ja ilmaisutapaa. Sen sijaan teoksen sisältämää tietoa, ideaa tai rakennetta ei suojata, joten ne ovat vapaasti jokaisen käytettävissä.

Miten tekijänoikeus syntyy, kenelle ja kuinka kauan se on voimassa?
Tekijänoikeus syntyy samalla kuin teoskin. Tekijänoikeus syntyy sille henkilölle, joka on luonut teoksen. Tekijän iällä ei ole merkitystä eli alaikäinenkin voi olla tekijä. Teosten rekisteröintiä tai muita muodollisuuksia ei tarvita tekijänoikeuden syntymiseen. Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä.

Valokuvien suoja-aika riippuu valokuvasta. Jos valokuva yltää teostasoon eli se on omaperäinen ja itsenäinen, sen suoja-aika on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Kaikkien muiden valokuvien eli valokuvien, jotka eivät yllä teostasoon, suoja-aika on lyhyempi. Tällaisten niin sanottujen tavallisten valokuvien suoja-aika on voimassa 50 vuotta kuvan ottamisesta. Ennen vuotta 1966 julkistetut tavalliset valokuvat jäävät suojan ulkopuolelle. Teos on julkistettu, kun se on saatettu luvallisesti yleisön saataviin.

Mitä tekijänoikeus tarkoittaa?
Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseensa. Tekijä voi yksin määrätä teoksestaan. Vastaavasti tekijällä on oikeus kieltää muita käyttämästä teostaan. Käytännössä tekijänoikeus tarkoittaa usein sitä, että tekijällä on oikeus käyttää teostaan taloudellisesti hyväkseen. Tekijällä on myös pääsääntöisesti oikeus määrätä siitä, miten ja missä tilanteissa muut voivat käyttää hänen teostaan.

Teoksen kopioiminen
Tekijällä on oikeus päättää siitä, valmistetaanko hänen teoksestaan kappaleita eli esimerkiksi kopioidaanko hänen kirjaansa. Kappaleen valmistamisoikeuden piiriin kuuluvat kaikki mahdolliset tavat tai tekniikat, joilla teos voidaan kopioida. Niin valokopiointi kuin aineiston skannaaminenkin ovat kopiointia, josta tekijällä on valta päättää. Tekijällä on oikeus päättää myös teoksensa nauhoittamisesta tai muusta tallentamisesta.

Tekijä saa päättää teoksensa suoran kopioinnin ohella myös teoksen kopioimisesta muutetussa tai muunnellussa muodossa. Esimerkiksi kuvan värien muuttamisesta päättää tekijä. Myös teoksen osan kopioiminen on tekijän määräysvallassa. Näihin pääsääntöihin on olemassa myös poikkeuksia, kuten yksityistä käyttöä koskeva säännös.

Teoksen saattaminen yleisön saataviin
Tekijällä on valta päättää siitä, saatetaanko hänen teoksensa yleisön saataviin. Myös kappaleen saattaminen yleisön saataviin muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen, on tekijän määräysvallassa.

Teoksen yleisön saataviin saattamisessa on kyse siitä, että yleisölle annetaan tekijän suostumuksella mahdollisuus lukea kirja, kuunnella sävellys, katsoa elokuva jne. Yleisön saataviin saattaminen voi olla julkista esittämistä, julkista näyttämistä tai teoksen kappaleiden, esimerkiksi kirjojen tai videoiden levittämistä yleisön keskuuteen myymällä, vuokraamalla tai muulla tavoin jakelemalla esimerkiksi tietoverkon välityksellä.

Teoksen yleisön saataviin saattaminen kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin silloin, kun kyse on julkisesta tai yleisölle suuntautuvasta toiminnasta. Esimerkiksi perhepiirissä saa vapaasti esittää ja näyttää teoksia.

Tekijän moraaliset oikeudet
Tekijän moraalisiin oikeuksiin kuuluvat isyysoikeus ja respekti- eli kunnioittamisoikeus.

Isyysoikeus koskee tekijän nimen ilmoittamista. Nimi on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti kun teosta käytetään, esimerkiksi kun teos kopioidaan tai esitetään julkisesti. Tarkkoja sääntöjä siitä, missä ja miten nimi ilmoitetaan, ei ole. Nimi tulee liittää siihen yhteyteen, mihin se kulloinkin luontevasti kuuluu.

Respektioikeus tarkoittaa sitä, että teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa taikka omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Loukkaavuutta arvioidaan puolueetonta mittapuuta käyttäen. Jossain määrin voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös tekijän subjektiivinen käsitys asiasta.

 

Eettiset & ammatilliset säännöt

I Yleisiä sääntöjä
1. Graafikko/kuvittaja on vastuussa toimeksiantajalle, työn käyttäjälle sekä kollegoille siitä, että hän toimii ammatissaan rehellisten periaatteiden mukaisesti. Sen vuoksi hän ei saa ottaa vastaan tehtävää, joka rikkoo hyväksyttyjä eettisiä ja ammatillisia sääntöjä. Mainonnallisten esitysten suhteen pätevät Kansainvälisen Kauppakamarin vahvistamat mainonnan perussäännöt.
2. Niiden tietojen, joita graafikko/kuvittaja antaa itsestään, on oltava oikeita ja puhtaasti tosiasioihin perustuvia. Tietojen on oltava lojaaleja toimeksiantajaa sekä kollegoja kohtaan eivätkä ne saa sisältää mitään sellaista, joka voisi vahingoittaa ammattikunnan mainetta.

II Graafikon/kuvittajan suhde toimeksiantajaan
1. Mikäli graafikko/kuvittaja vastaanottaa tehtävän, hänen on parhaansa mukaan edistettävä toimeksiantajansa etuja.
2. Graafikon/kuvittajan on toimeksiantajansa luottamushenkilönä huolehdittava siitä, että hän säilyttää toimintavapautensa tuotteiden ja palvelusten toimittajiin ja muihin nähden. Hänen on ilmoitettava toimeksiantajalleen niistä suhteista, jotka mahdollisesti vaikuttavat hänen riippumattomuuteensa toimeksiantoon nähden. Tämä pätee taloudellisten intressien lisäksi myös sukulaisuus- ja muihin suhteisiin.
3. Graafikolla/kuvittajalla on oikeus ja velvollisuus milloin tahansa tehtävän kuluessa sanoutua irti tehtävästä, mikäli hänelle esitetään lisävaatimuksia tai mikäli ilmenee, että tehtävä loukkaa voimassa olevia lakimääräyksiä, eettisiä tai ammatillisia sääntöjä.
4. Graafikon/kuvittajan on käsiteltävä luottamuksellisesti kaikkia niitä tietoja, joita hän saa toimeksiantajansa suunnitelmista, valmistusmenetelmistä, myyntiorganisaatiosta tms. Hän ei saa koskaan paljastaa näitä tietoja ilman toimeksiantajan suostumusta. Hän ei saa myöskään väärinkäyttää näitä tietoja toimeksiantajansa vahingoksi. Sama vaitiolovelvollisuus koskee myös mahdollisia muita graafikkoja/kuvittajia, jotka työskentelevät saman tehtävän parissa.
5. Graafikko/kuvittaja ei lehdistötilaisuudessa tai muussa yhteydessä saa antaa tietoja tekeillä olevista töistä ilman toimeksiantajan suostumusta.

III Graafikon/kuvittajan suhteet kollegoihin
1. Graafikko/kuvittaja ei saa ottaa tehtäväkseen työtä, jonka hän tietää annetun toiselle graafikolle/kuvittajalle ennen kuin hän on varmistunut siitä, että se on tehty toimitusehtojen mukaisesti tai että toinen graafikko/kuvittaja tähän suostuu.
2. Graafikko/kuvittaja ei saa suoraan tai epäsuorasti pyrkiä syrjäyttämään muita graafikkoja/kuvittajia polkemalla esim. hintoja tai toimimalla muulla tavoin epälojaalisti.
3. Suhteissaan kollegoihin graafikon/kuvittajan on aina otettava huomioon toimeksiantajansa edut. Kollegojen töitä hänen on arvosteltava asiallisesti ja tasapuolisesti.

IV Sääntöjen soveltaminen
1. Graafikon/kuvittajan, joka toimii muussa kuin omassa maassaan, on noudatettava niitä eettisiä sääntöjä, jotka ovat voimassa kyseisen maan vastaavissa ammattijärjestöissä.