FI / EN
X
X

Eettiset & ammatilliset säännöt

I Yleisiä sääntöjä

 1. Graafikko/kuvittaja on vastuussa toimeksiantajalle, työn käyttäjälle sekä kollegoille siitä, että hän toimii ammatissaan rehellisten periaatteiden mukaisesti. Sen vuoksi hän ei saa ottaa vastaan tehtävää, joka rikkoo hyväksyttyjä eettisiä ja ammatillisia sääntöjä. Mainonnallisten esitysten suhteen pätevät Kansainvälisen Kauppakamarin vahvistamat mainonnan perussäännöt.
 2. Niiden tietojen, joita graafikko/kuvittaja antaa itsestään, on oltava oikeita ja puhtaasti tosiasioihin perustuvia. Tietojen on oltava lojaaleja toimeksiantajaa sekä kollegoja kohtaan eivätkä ne saa sisältää mitään sellaista, joka voisi vahingoittaa ammattikunnan mainetta.


II Graafikon/kuvittajan suhde toimeksiantajaan

 1. Mikäli graafikko/kuvittaja vastaanottaa tehtävän, hänen on parhaansa mukaan edistettävä toimeksiantajansa etuja.
 2. Graafikon/kuvittajan on toimeksiantajansa luottamushenkilönä huolehdittava siitä, että hän säilyttää toimintavapautensa tuotteiden ja palvelusten toimittajiin ja muihin nähden. Hänen on ilmoitettava toimeksiantajalleen niistä suhteista, jotka mahdollisesti vaikuttavat hänen riippumattomuuteensa toimeksiantoon nähden. Tämä pätee taloudellisten intressien lisäksi myös sukulaisuus- ja muihin suhteisiin.
 3. Graafikolla/kuvittajalla on oikeus ja velvollisuus milloin tahansa tehtävän kuluessa sanoutua irti tehtävästä, mikäli hänelle esitetään lisävaatimuksia tai mikäli ilmenee, että tehtävä loukkaa voimassa olevia lakimääräyksiä, eettisiä tai ammatillisia sääntöjä.
 4. Graafikon/kuvittajan on käsiteltävä luottamuksellisesti kaikkia niitä tietoja, joita hän saa toimeksiantajansa suunnitelmista, valmistusmenetelmistä, myyntiorganisaatiosta tms. Hän ei saa koskaan paljastaa näitä tietoja ilman toimeksiantajan suostumusta. Hän ei saa myöskään väärinkäyttää näitä tietoja toimeksiantajansa vahingoksi. Sama vaitiolovelvollisuus koskee myös mahdollisia muita graafikkoja/kuvittajia, jotka työskentelevät saman tehtävän parissa.
 5. Graafikko/kuvittaja ei lehdistötilaisuudessa tai muussa yhteydessä saa antaa tietoja tekeillä olevista töistä ilman toimeksiantajan suostumusta.


III Graafikon/kuvittajan suhteet kollegoihin

 1. Graafikko/kuvittaja ei saa ottaa tehtäväkseen työtä, jonka hän tietää annetun toiselle graafikolle/kuvittajalle ennen kuin hän on varmistunut siitä, että se on tehty toimitusehtojen mukaisesti tai että toinen graafikko/kuvittaja tähän suostuu.
 2. Graafikko/kuvittaja ei saa suoraan tai epäsuorasti pyrkiä syrjäyttämään muita graafikkoja/kuvittajia polkemalla esim. hintoja tai toimimalla muulla tavoin epälojaalisti.
 3. Suhteissaan kollegoihin graafikon/kuvittajan on aina otettava huomioon toimeksiantajansa edut. Kollegojen töitä hänen on arvosteltava asiallisesti ja tasapuolisesti.


IV Sääntöjen soveltaminen

 1. Graafikon/kuvittajan, joka toimii muussa kuin omassa maassaan, on noudatettava niitä eettisiä sääntöjä, jotka ovat voimassa kyseisen maan vastaavissa ammattijärjestöissä.