Covid19-pandemia aiheuttaa tällä hetkellä maailmanlaajuisesti häiriöitä omiin tai sopimuskumppaneiden toimintoihin. Sopimusten sitovuus voi väistyä niin sanotun ylivoimaisen esteen vuoksi riippumatta siitä, onko asiasta sovittu erikseen osapuolten välisessä sopimuksessa vai ei.

Grafialaisetkin tulevat luultavasti törmäämään joko omiin toimitusvaikeuksiin tai siihen, että sopimuskumppani pyrkii irti sopimuksesta tai muuttamaan sitä.

  • Lähtökohtana sopimussuhteissa on sopimuksen sitovuus: osapuolten täytyy noudattaa niille sopimuksella asetettuja velvoitteita. Sopimuksen täyttämättä jättämisestä, virheestä tai viivästyksestä voi seurata vahingonkorvausvastuu. Vastuuta voi kuitenkin rajoittaa se, että sopimusvelvoitteen suorittamatta jättäminen johtuu niin sanotusta force majeure-tilanteesta eli ylivoimaisesti esteestä.

  • Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan yleensä sellaista sopimuksenteon jälkeistä tapahtumaa, johon osapuolet eivät voi vaikuttaa, joka ei ole ollut osapuolten ennakoitavissa ja, joka estää sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämisen tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi. Ylivoimaisen esteen muodostavaksi tilanteeksi on katsottu esimerkiksi sota, liikekannallepano, luonnonkatastrofi ja viranomaisten päätös tai toimi kuten tuontikielto. Pelkästään se, että sopimusvelvoitteen täyttäminen on odotettua vaikeampaa tai kalliimpaa, ei ole ylivoimanien este. 

  • Ylivoimainen este on yleinen sopimusoikeudellinen vastuunrajoitusperuste, jolla rajoitetaan vahingonkorvausvastuuta. Siitä ei tarvitse olla mainintaa sopimuksessa

  • Sopimuksella voidaan sopia ylivoimaista estettä koskevista tilanteista tarkemmin. Jos määrittely on liian laaja, voi tulla ongelmaksi se, mitkä tilanteet on sovittu ylivoimaiseksi esteeksi. Jos sopimuksessa toisaalta on tyhjentävä luettelo, joka ei sisällä esim. koronapandemiaa, ei vastuunrajoitus tällä perusteella tule välttämättä kysymykseen. 

  • Epidemia voi muodostua ylivoimaiseksi esteeksi, jos viranomaiset rajoittavat tai kieltävät toimintoja, mistä seuraa aito este sopimuksen täyttämiselle. Pelkästään oma varovaisuuteen perustuva päätös ei lähtökohtaisesti muodosta ylivoimaista estettä. 

  • Sen, joka Covid19-tilanteen vuoksi vetoaa ylivoimaiseen esteeseen, tulee pystyä näyttämään, miten koronavirusepidemia on tehnyt sen sopimusvelvoitteen täyttämisen mahdottomaksi. Sopimusosapuolen tulee myös pyrkiä ylittämään ylivoimainen este.

  • Mikäli kyse on sopimuksesta, joka tehdään nyt Covid19-pandemian aikana, olisi tärkeää, että tästä aiheutuvat häiriöt mainitaan riittävän tarkkarajaisesti vastuusta vapauttavana ylivoimaisena esteenä. Pandemian alkamisen jälkeen tilanne ei ole enää ennakoimaton, joten ilman mainintaa ei välttämättä ole enää ylivoimainen este. 

Pahoin pelkäämme, että edellä oleva liiankin hyvin tekee selväksi sen, että kysymys on vaikeasta asiasta. Jokainen tilanne on tosiasiassa arvioitava ja ratkaistava erikseen. Neuvotteluratkaisu on aina paras, jos sen lopputulos omalta osalta on kohtuullinen. Neuvomme olemaan hereillä ja kysymään ajoissa neuvoa, jos ongelma uhkaa.