FI / EN
X
X

Grafian toimialatutkimus 2016

Selvitys 7.8.2017

Tulevaisuudessa luovan suunnittelijan asiantuntijarooli korostuu. Tutkimuksen mukaan melkein kolmasosa työsuhteisista jäsenistä on suurten yritysten in-house-suunnittelijoina.Tulevaisuudessa nähtiin sekä uhkia että mahdollisuuksia, joita tekninen kehitys ja työelämän muutos tuovat tullessaan.

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafian loppuvuodesta 2016 toteuttamassa toimialatutkimuksessa kartoitettiin nykyisen työtilanteen lisäksi jäsenten näkemyksiä alan ja ammatin tulevaisuudesta. Kyselystä ilmeni, että tulevaisuudessa eri luovien alojen nähdään liikkuvan lähemmäksi toisiaan. Muotoilu ja visuaalisen viestinnän muotoilu ovat läsnä vahvemmin ja tiedostetummin kaikkialla ympärillämme. Työn tekemisen muodot muuttuvat edelleen ja koulutuksen on vaikea pysyä työelämän perässä. Suunnittelijat ovat yhä vahvemmin moniosaajia ja business-osaamisen merkitys kasvaa.

Automatisoituminen nähtiin esimerkiksi melko positiivisena kehityksenä kun ns. rutiinityön tekemiseltä vapautuu aikaa strategisemmalle luovalle suunnittelulle. Tekninen kehitys ja digitalisaatio vaikuttavat visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden työhön voimakkaasti. Erilaisten käyttöliittymien ja sovellusten suunnittelu ja palvelujen muotoilu työllistävät suunnittelijoita yhä enemmän.

Työsuhteessa olevista grafialaisista lähes 30 % ilmoitti työnantajansa toimialaksi ”Muu toimiala”. Työnantajayrityksistä 32 % oli yli 50 ja 31 % yli 250 työntekijän yrityksiä. Vastauksista voi päätellä, että merkittävä osa visuaalisen viestinnän ammattilaisista työllistyy suurten yritysten in-house-suunnittelijoiksi.

Järjestöön kuuluvien suunnittelijoiden tilanne työmarkkinoilla on suhteellisen hyvä – keskimääräisen työttömyysasteen ollessa vuodenvaihteessa 7,9 %, kyselyyn vastanneista työttömänä oli vain 3,7%. Kyselyyn vastanneet työsuhteiset ovat keskimäärin myös tyytyväisiä ansiotasoonsa, ja tyytyväisyys on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Työsuhteisten kuukausiansio oli keskimäärin 3800 euroa. Yrittäjien keskiansio oli puolestaan vain 2900 euroa, kun yksityisen sektorin keskiansio Suomessa on 3574 euroa. Yrittäjien vastauksissa näkyikin tyytymättömyys nykyiseen ansiotasoon.

Työn arvostus koettiin puolestaan ongelmana: vastaajat toivoivat asiakkailta ja työnantajilta parempaa ymmärrystä työnsä sisällön ja haastavuuden suhteen. Erityisesti ilmaisen työn teettäminen osana kilpailutuksia koettiin edelleen ongelmana.

Raporttiin on koottu syksyllä 2016 tehdyn toimialakyselyn keskeiset tulokset. Tutkimukseen vastasi 215 Grafian jäsentä, vastausprosentin ollessa 24. Grafian jäsenet vaikuttavat arkiseen visuaaliseen ympäristöömme voimakkaasti, vaikka jäävätkin usein näkymättömiksi. Tämä tutkimus on yksi tapa, jolla Grafia haluaa edistää visuaalisen viestinnän suunnittelun tuntemusta.

Lataa raportti

X Sulje